Algemene voorwaarden Horse Victory

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Product: Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Horse Victory binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de genoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Horse Victory . Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.
2.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de kantonrechter of rechtbank in het arrondissement waar Horse Victory is gevestigd.
2.3 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op alle producten van Horse Victory

Artikel 3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Horse Victory zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Horse Victory de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail of brief) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Horse Victory te melden.
3.2 Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een geldig e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Naam en adres waar het product naar toe wordt gestuurd;
3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende bescheiden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden; De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden; Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de ondernemer bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de consument aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist. Indien de ondernemer bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de consument tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van het door de Nederlandse vereniging van Incasso-ondernemingen geldende tarieven voor incassokosten, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is. Daarnaast is consument, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, daarover administratiekosten en een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat consument in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. Ondernemer is gerechtigd alle betalingen in een door consument te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen consument uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan ondernemer verschuldigd is, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen.

Artikel 5. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Horse Victory . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over.

Artikel 6. Levertijd

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Horse Victory .
6.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Horse Victory overschreden wordt, zal Horse Victory u hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen.
6.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden door u schriftelijk wordt ontbonden (via e-mail of brief), zal Horse Victory het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan u terugbetalen.
6.4 Horse Victory behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Horse Victory te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de pot(ten) onaangebroken.
7.2 Indien u de koopovereenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Horse Victory te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Horse Victory . U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
7.3 Indien u de koopovereenkomst ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal de aankoopkosten binnen 10 dagen nadat het door u geretourneerde product is ontvangen, aan u terugbetalen.
7.4 Horse Victory behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Horse Victory schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Horse Victory u hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen.

Artikel 8. Garanties

8.1 Wanneer Horse Victory van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het door de koper ontvangen product, is de koper gerechtigd aan Horse Victory te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel na retournering de koopprijs vergoed te krijgen.
8.2 Retournering dient te geschieden binnen 8 werkdagen na ontvangst van het bestelde door middel van terugzending van de ontvangen producten.

Artikel 9. Klachten

9.1 U dient klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Horse Victory
9.2 Horse Victory zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Horse Victory zal u hierover schriftelijk (via e-mail of brief) berichten.

Artikel 10. Privacy

10.1 Horse Victory zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.
10.2 De persoonsgegevens welke verwerkt worden, zijn enkel gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product besteld of heeft besteld. Verder worden uw naam, e-mailadres en e -mailcorrespondentie opgeslagen wanneer u Horse Victory een e-mail stuurt.
10.3 Indien u geen prijs meer stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door Horse Victory (nieuwsbrief), kunt u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Horse Victory laten weten. Tevens kunt u dit kenbaar maken op het bestelformulier of door te reageren op de nieuwsbrief.
10.4 Horse Victory verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
10.5 De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Horse Victory in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:
a. risicoanalyses;
b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;
c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Artikel 11. Klantenservice

Email:info@horsevictory.com

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Horse Victory, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is volledig aan Horse Victory zijn voldaan.

Artikel 13. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

13.1 Horse Victory is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Omstandigheden in de zin van artikel 13.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 14. Voorbehoud

Horse Victory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15. Medische disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen dierenartsarts of specialist.
De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze site gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Ondanks de zuiverheid van een supplement kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder paard of hond is immers uniek. Zoals veel paarden of honden bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen dieren slecht verdragen worden. Horse Victory stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Artikel 16. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2016, Horse Victory